مردان قطبی و مردان غیر قطبی

Π منظور از افراد قطبی چیست؟

(فرد قطبی) فردی است که بطور ذاتی پایبند و مقید به اصولی (خواه درست یا غلط) باشد، و بر اجرای آن اصول نیز تاکید داشته باشد و اگر کسی (بخصوص آنهایی را که او مسئولیت شان را دارد) آن اصول را زیر پای بگذارد، به او تذکر دهد و اگر لازم دانست با او برخورد کند.

یک فرد قطبی، ممکن است دگماتیک باشد یا درستکار. لکن نمی‌توان در مورد او به قضاوت افراد گوش فرا داد، زیرا ممکن است کسی که درباره یک فرد قطبی قضاوت می‌کند جاهل یا مغرض باشد.

این خصوصیت منحصر به مردها است و زن ها چنین خصوصیتی را ندارند (و اگر هم داشته باشند طبیعی نیست). اما در میان مردها نیز شدتِ چنین حالتی یکسان نیست و فقط یکهزارم مردان بشدت قطبی هستند که البته شدتِ قطبی بودن این دسته نیز نسبی و بسیار متفاوت است.

زن ها (چون قطبی نیستند) دوست داشتنی تر هستند، بویژه اینکه مادر باشند. اما مرد ها (بخصوص پدری که بشدت قطبی باشد) گاهی چون سگ بنظر می‌رسد، زیرا برایش مهم است که فرزندش صالح باشد. این است که دیباگر است و از معایب فرزندانش ایراد می‌گیرد، و چون ایراد می‌گیرد طبعاً بد اخلاق جلوه می‌کند. مثلاً (در هر نوع جامعه‌ای) یک پدر قطبی از اینکه پسرش آرایش کند یا دخترش لباس نامناسب بپوشد بشدت عصبانی می‌شود و با آنان برخورد می‌کند، لذا بنظر سگ می‌رسد. اما مادر (چون قطبی نیست) ابداً برایش مهم نیست که فرزندانش خوب باشند یا بد، صالح باشند یا فاسد، این است که (در هر صورت) از آنان دفاع می‌کند، لذا فرشته بنظر می‌آید.

این البته برای فرزندان مهم است که بدانند چرا ارزش پدر و مادر پیششان برابر نیست. اما مردها نباید در این مورد (و همچنین سایر موارد) احساس برتری کنند. زیرا زن و مرد مکمل یکدیگرند. و مرد، بدون زن هیچ است، همچنانکه زن نیز بدون مرد هیچ است و تاکید می‌کنیم که هیچکدام بر یکدیگر برتری ندارند. مرد هرچه هست، مانند ترمز اتومبیل است و زن مانند گاز اتومبیل، و اتومبیل بدون گاز و یا ترمز را کسی سوار نمی‌شود زیرا اگر گاز نداشته باشد، راه نمی‌رود، و اگر ترمز نداشته باشد به دره سقوط می‌کند. لکن یادآوری می‌کنیم که از نظر طبیعت [تاکید می‌کنیم که (از نظر طبیعت)]، ریاست، نان آوری، سرپرستی و محافظت از کانون خانواده وظیفه مرد است نه امتیاز او.

free hit counters