معنا و مفهوم واژه حجاب

Π واژه حجاب در لغت به چه معنا است؟

حجاب در لغت از فامیل (حُجب) است و معمولاً همراه با (حیا) بکار برده می‌شود لکن مترادف آن نیست بلکه مکمل آن است. (حجاب) از فامیل (حاج = آج) است و بمعنای [بزرگی / بزرگواری / بزرگ منشی] است؛ لذا ابداً بمعنای (پوشش و مستوری) نیست.

کلمه (حجاب) در واقع یک استعاره است که معانی بسیاری، بویژه (نجابت و بزرگواری) از آن بر می‌آید؛ لذا از ترکیب (بی حجاب)، معنای (نا نجیب، حقیر و پست) برداشت می‌شود؛ پس توصیه می‌کنیم که هرگز نگوئید: «من دوست دارم بی حجاب باشم» زیرا با ادای اینچنین عبارتی، رسماً بخودتان توهین می‌کنید.

free hit counters