دیکتاتوری با لبخند و خوشباش

Π دیکتاتوری با لبخند :

دیکتاتور در لغت به معنای (دیکته کننده) است، و این واژه در ابتدا با رویکردی غیر منفی در اشاره به مجری یک سازوکار خاص حکومتی در رم باستان اطلاق می‌شد؛ اما در معنای جدید، اشاره‌ به دیکتاتوری های نوین به معنی (خودرأی) و (مطلق العنان) و (زورگو) دارد.
(دیکتاتور) در ابتدا، عنوان هریک از قضاتی بود که در رم باستان در مواقع بحرانی برای اداره امور کشور از طرف کنسول‌ها برای مدت شش ماه (با اختیارات فوق العاده) انتخاب می‌شدند؛ و آن دیکتاتور معاونی با عنوان (ماگیستر اکویتوم) انتخاب می‌کرد.انتخاب دیکتاتور در رم باستان، از اوایل قرن چهارم پیش از میلاد معمول شد و در اواخر قرن سوم پیش از میلاد منسوخ گردید.

گفتیم: دیکتاتور در لغت به معنی کسی است که دیکته کند؛ بنابراین، این واژه نیز معنای مطلق ندارد و در میان نیکی و بدی شناور است؛ پس می‌تواند نیک باشد و می‌تواند بد باشد. همچنین این واژه، از نظر اصطلاح در معنای (خودرأی) بودن نیز شناور است، زیرا یک دیکتاتور نیکومنش، مردم را بسوی نیکی می‌بَرَد، و یک دیکتاتور بدمنش، مردم را بسوی بدی. اما مقصود ما از طرح این موضوع، توضیح درباره نوع حکومت نیست، بلکه می‌خواستیم این را بگوییم که: همچنانکه دیکتاتوری با سرنیزه هست، دیکتاتوری با خوشباش نیز هست. و بحث ما در اینجا، درباره دیکتاتوری با لبخند و خوشباش است.

رادیوها و تلویزیونهای جهان، هر آنچه بخواهند را با لبخند و خوشباش بمردم دیکته می‌کنند و مردمانی که تنها عقل انفرادی دارند(و از عقل اجتماعی بی بهره‌اند)، بی آنکه به عاقبت امر و عوارض آن (بر جامعه خود) بیندیشند از آنان پیروی می‌کنند.

دیکتاتوری با لبخند

تفاوت دیکتاتوری با سرنیزه و دیکتاتوری با خوشباش در اینست که: در دیکتاتوری با سرنیزه، فرد مجبور به انجام کاری می‌شود که قلباً به آن راضی نیست (زیرا فشار از بیرون است)، پس ضمن آنکه آن کار را تبلیغ نمی‌کند، مُترصد است تا فرصتی پیش آید و از زیر آن بار بگریزد. اما در دیکتاتوری با خوشباش، مردم را می‌توان به آسانی خام کرد تا بپندارند که (بسبب فشار درونی و) به اختیار خود دارند فلان کار را می‌کنند، پس آن کار را تبلیغ و ترویج نیز می‌کنند؛ اینست که دیکتاتوری با خوشباش، بسیار خطرناکتر از دیکتاتوری با سرنیزه است. و این، یعنی اینکه تلویزیون ها، بارها و بارها از دیکتاتورهای زورکی دیکتاتورتر هستند، لکن با خوشباش.

free hit counters