راست و دروغ / معنای راستگویی و دروغ گویی

Π معنای راستگویی و دروغ گویی:

(راست) در ایرانیک، از ریشهٌ آریائی (رست) و بمعنای (نجات و رستگاری) است. این واژه با Right در انگلیسی همخانواده است. مثلاً همین واژهٌ (رستگاری) هم از ریشهٌ (راست) است.
(راست و راستی) در ایرانیک، چندان تغییری نکرده و از دوران باستان تا کنون، تقریبا به همین لفظ و به همین معنا باقی مانده است.
همچنین (دروغ) از ریشهٌ (دُروگ) بمعنای (دو رنگی و دو رویی) نیز چندان دچار دگرگونی نشده است.
البته واژهٌ دیگری در فارسی باستان داشته‌ایم که دیر زمانیست منسوخ شده و آن (دورونج do.ronj) است. این واژه، بسیار شبیه به (دروگ / دروج) است اما بمعنای (دروغ) نیست بلکه بمعنای (دو شخصیتی) است و به کسانی اطلاق می‌شده که از نظر روانی دارای دو شخصیت باشند؛ یعنی گاهی مانند انسان راستکار، و گاهی مانند دیو، وارونه کار باشند.

free hit counters