مستمسک / ریشه و معنای واژه مستمسک

Π ریشه و معنای واژه مستمسک :

(مستمسک) بظاهر یک کلمهٌ عربی غلیظ است؛ اما در حقیقت، یکی از واژگان باستانی فارسی است. یعنی این واژه، از فارسی به عربی رفته و مجدداً (بدون تغییر) به فارسی بازگشته است.
(مستمسک) از ترکیب تلفظ باستانی [(مُشت) یعنی (مُست most) + (سک sek = گیره / گیر کرده / آویخته / متصل شده)] = (چیزی که در مُشت، محکم گرفته شده باشد / چیزی که بتوان با مُشت به آن آویزان شد / ابزاری که فیکس و به اندازهٌ مُشت کسی باشد) است.
در فارسی امروز، واژهٌ (مستمسک) منسوخ شده و بجای آن از واژگان (دستگیره / دست آویز) استفاده می‌شود. و حتی (بهانه) نیز استعاره از (دست آویز) است که گاهی به همان معنی اولیه یعنی (مستمسک) بکار می‌رود.

free hit counters