Last Update: 16 December, 2011
گفت و شنود

ریشه و معنای واژگان جنده، پتیاره، لوند و کولی چیست؟

ΒΒ

■ دیگران را به وفای عهد می‌خوانید اما خود بر عهد خود نمی‌مانید !

♂ ♀ ... سی و دو ایمیل طی هشت ماه گذشته!

نقل به مضمون:
شما دیگران را به درستکاری و پیمانداری دعوت می‌کنید ولی خودتان به وعده هایتان وقعی نمی‌گذارید. مثلاً وعده کردید که در بخش هرمنوتیک واژگان، ریشه و معنای کلمات جنده و پتیاره را بنویسید، اکنون بیش از دوسال گذشته است اما ننوشتید... ترجمه واژه روسپی را گفتید ولی مقاله جبر و اختیار را تمام نکردید ... شاید هم بلف می‌زنید... و ...

شرمنده

φ عذری نداریم جز آنکه بگوییم: « یک تنٍ ضعیف و یک کاروان اسیر ».
^^^^^ و اینکه « بخشش از بزرگان است ».
^^^^^ و اینکه « مستمع صاحب سخن را بر سر کار آوَرَد ^^^ غنچهٌ خاموش، بلبل را به گفتار آوَرَد ».
^^^^^ حال معانی واژگان یاد شده را به اختصار عرض می‌کنیم و سعی می‌کنیم باقی مقالات را نیز تمام کنیم.
^^^^^ مشروط به شرط حیات.

■ جنده همان ژنده است :

● باورش مشکل است اما (جنده) همان (ژنده) است.
● (جنده) بمعنای زنی است که بس که داده باشد، آنجایش فرسوده شده باشد.
این درست است که واژه (ژنده) نیز هست ولی حروف (ژ) و (ی) مثل [(ی) در (یار)] شکل دیگری از حرف (ج) هستند. یعنی هم (ژ) و هم (ی) هر دو در واقع (ج) هستند. مثلاً خواه گفته شود (ژاپن) و خواه (یاپن)، هر دو به (جاپن) اشاره دارند. بنابراین، درست است که (ژنده) بمعنای فرسوده و پاره است و (ژنده پوش) بمعنای کسی است که لباسش کهنه و مندرس باشد، اما (جنده) نیز بمعنای زنی است که آنجایش فرسوده و ژنده شده باشد.

Π در فارسی دو گونه (ی) هست که هر دو به یک شکل نوشته می‌شوند: یکی مثل [(ی) در (دریا)]، و دوم مثل [(ی) در (ایران)]. این دو گونه، بی نهایت با همدیگر تفاوت دارند زیرا اولی (به هر حال) یکی از حرف الفباست، اما دومی یک مدیوم است.

Π بسا پیشینیان ما به این منظور که واژه (جنده) در معنای (زنی که آلتش فرسوده باشد)، و (ژنده) در معنای (کسی که لباسش فرسوده باشد) از یکدیگر تفکیک شوند، (جنده) را با حرف (ج) و (ژنده) را با حرف (ژ) [که شکل دیگر حرف جیم است] تلفظ کرده‌اند تا در میان آنها زمین تا آسمان فرق نهاده باشند و حرمت دومی محفوظ بمانَد.

جنده همان ژنده است

■ قحبه یعنی زن بدکاره :

● (قحبه) یک واژه معرب است که در معنای (زن روسپی و فاحشه) بکار می‌رود.
● (قحبه) از مصدر (قُبح) عربی، بصورت های (قَحبه) و (کَهبه) در تمامی زبانهای ایرانیک در معنای (جنده و روسپی) رواج دارد؛ به همین سبب عربی بودنش مورد تردید است، اما هیچ دلیلی دال بر ایرانی بودنش نیز در دست نیست.
● ما [من] تا کنون ریشه و ترکیب این واژه را (حتی به کمک زبان بشر) درنیافته‌ایم لذا از هرگونه اظهار نظری در باب آن معذوریم.

■ پتیاره یعنی یار مخفی :

● (پتیاره) در فرهنگهای لغت، به زنی (اهریمنی / شهرآشوب / بی حیا ... ) ترجمه شده است.
اما (پتیاره) در لغت بمعنای زنی است بطور مخفیانه و دزدکی معشوق مردی باشد و بعبارت دیگر، (دوستمرد) یعنی (دوستِ پسر) داشته باشد. [در واژه (پتیاره) مجرد بودن زن مطرح است نه شوهر داشتن او.].

در واژه (پتیاره) که از ترکیب (پته + یار) ساخته شده، فقط (سرّی بودن و) مخفیانه بودن (یار) مد نظر است؛ و در قیاس با واژه (جنده) [که در آن فرسودگی بسبب بسیاری دفعاتِ دهش مد نظر است]، در این واژه (یعنی در واژه پتیاره)، فرسایش و تعداد معشوقه ها و حتی (پول) نیز مطرح نیست بلکه فقط مخفیانه بودن وجود دوستمرد مد نظر است. و به زبان ساده، [(پتیاره) یعنی زنی مجرد که دارای دوستمردی پنهانی باشد.]. / طبعاً این واژه را در مواردی مشابه نیز بکار می‌برند لکن درست نیست.

● در هند اما (پتیاره) در دو معنا بکار می‌رود: اول (یار پنهانی)، دوم (یار پولی). که طبعاً (یار پنهانی) درست است، زیرا اسکناس [که در هند (پته pata) نامیده می‌شود] بیش از دو قرن نیست که آنجا باب شده است. بنابراین (پته یاره = یار پولی = زن تن فروش) فقط بعنوان یک ترکیب تازه قابل قبول است (و نه در معنای اصلی).

Π (پَت)(پَتّه) در زبان بشر [ضد تَپّه] و بمعنای هر چیز (مادی یا معنوی) است که کوتاه و کم ارتفاع باشد. یعنی چیزی که طول و عرض بسیار داشته باشد ولی ضخامت آن اندک باشد. [مثل (مرغ پا پت)(= مرغ پا کوتاه)] یا چیزی مثل (پتو) که ضخامت آن (نسبت به طول عرض آن) کم است. / یا (در بُعد معنا) اصطلاحاً گفته می‌شود: «پتهٌ فلانی روی آب افتاد»، یعنی (راز فلانی فاش شد و همه آن را روی آب دیدند.). / همچنین (پته بازی = ورق بازی = پاسور).

پتیاره یعنی یار مخفی

■ لوند یعنی زنی که آماده جفتگیری و تولید مثل باشد :

● واژه (لَوَند) بسیار به (Love and) لاتین شباهت دارد لکن با آن هیچ رابطه‌ای ندارد.
● ( لوند ) از ترکیب [( لَ = دوستی / میل / رغبت) + (وَند = لوله / مجرای مایعات) ← (تمایل به جفتگیری)] ساخته شده و در جمع بمعنای (فَهل) و (آماده برای چالش و تولید مثل) است.
● (لوند) در مفهوم عامه بمعنای (زن عشوه گر / زن بی حفاظ / زن تحریک کننده از نظر جنسی) [که اگر آن عشوه گری تصنعی نباشد]، بر مفهوم لغوی واژه (لوند) منطبق و با آن هم خوان است.
● (زن لوند) بمعنای (زن فهل) است، پس لوندی فصلی است و نمی‌تواند پیوسته باشد، مگر آنکه تصنعی باشد.

Π توضیح اینکه ( وند ) در ( لوند ) با (وند) در ( الوند ) خویشاوندند. / (الوند) از ترکیب [( آل = هر چیز سرخ رنگ) + (وند = لوله / مجرا) ← (مجرایی که مایع سرخ رنگ و گداخته از آن برون ریزد)(مواد آتش فشانی)]. / همینطور (لوند) در (وند) با (خویشاوند) نیز خویشاوند است و همچنین با (نهاوند).
● مقصود از ( الوند ) قله الوند است. // ( الوند ) در اصل ( آلوند āl.vand) است.

■ اصلاحات تک پران، لاش، و بلند کردن :

● اصلاحات (تک پران)، (لاش)، و (بلند کردن / فلک دادن /...) اصطلاحاتی قدیمی هستند و تازه پیدا نشده‌اند.
● اصطلاح (تک پران) به زنی اطلاق می‌شود که گاه گاهی (بطور گزینشی)(و نامشروع) با مردانی جفت شود.
● اصطلاح (لاش) در مورد زنی بکار برده می‌شود که در مراحل ابتدایی فاحشگی باشد و هنوز حرفه‌ای نشده باشد.
● اصطلاح (بلند کردن) در مواردی بکار بسته می‌شود که مردی زنی را تور کند و به مکان موعود ببرد.

■ کولی یعنی گاو دار :

● (کولی) از ترکیب [(کو Kow)(= گاو) + (لی = حامی)] ساخته شده و بمعنای (گاو دار / گاو چران / حامی گاو) است.
● جالب است که واژه (گاو) در لاتین (Cow) است و (Lee) نیز شلوار معروف گاودارها است. اما (کولی) را (Cowboy) می‌نامند.
● در ایرانیک، معمولاً زنهای حراف و خوش سر و زبان را (کولی) می‌خوانند، و این واژه معنای دیگری ندارد.

کولی یعنی گاو دار

☻ سایر مطالب این بخش :

1 ـ [ آندرلاین ] + آندرلاین را چطور بنویسم؟

2 ـ آیا زبان کوردی، لهجه‌ای از فارسی است؟

3 ـ معني کلمه قناد چیست؟

4 ـ چینود پل یعنی چه؟

5 ـ ریشه و معنی واژه سکس چیست؟

6 ـ خورگو در لغت فارسي به چه معناست؟

7 ـ عدد مبهم چیست؟

8 ـ معنی کلمه ارتش چیست و آیا ارتش درست است یا آرتش؟

9 ـ معنی نام برنطین چیست؟

10 ـ نکوهش یعنی چه و مفهوم نکوهش کردن چیست؟

11 ـ زشت یعنی چه و ریشه و مفهوم واژه زشت چیست؟

12 ـ معنای کلمات گوارش، گواردن و گوارا چیست؟

13 ـ Defragmentation یعنی چه و چگونه یک هارد را دیفراگ کنم؟

14 ـ ایران یعنی چه و معنا و مفهوم نام کشور ایران چیست؟

15 ـ معنی واژه روسپی چیست؟

16 ـ معنای دیباگر چیست و آیا این واژه فارسی است یا انگلیسی؟

17 ـ در مورد شعر [ساقی قدحی قرار نه زیر سبو] توضیح جامع تری دهید!

18 ـ اصطلاح (په نه په) از کی و کجا پیدا شد و قضیه آن چیست؟

19 ـ مارمولک درست است یا چلپاسه یا بزمجه؟

20 ـ ریشه و معنای واژه حلوا چیست و آیا حلوا عربی است یا فارسی؟

21 ـ معنای نامهای بندر پل و بندر خمیر چیست؟

22 ـ ریشه و معنای واژگان جنده، قحبه، پتیاره، لوند، کولی.

23 ـ فلسفه شب یلدا و ریشه و معنی یلدا چیست؟

24 ـ معنای شنبه، یکشنبه، دوشنبه ... چیست؟

25 ـ چرا « زور شیطان بیشتر است »؟

26 ـ تعریف (عقل انفرادی) و (عقل اجتماعی) و تفاوت آنها.

27 ـ عوامل پدید آورنده دموکراسی و دیکتاتوری.

28 ـ معنای واژگان شاه، پادشاه و شاهنشاه چیست؟

29 ـ ...

Π ^ دیدگاه ها

دیدگاهی درباره موضوع این صفحه ارسال نشده است

Π ^ ارسال دیدگاه

Њ سایر مطالب :

◄ حرف اول و آخر :

← اگر قانون جنگل پسندیده نیست، پس باید آدم باشیم.

← درستکاری از لوازم خوشبختی بشر است.

← همه خروسهای جهان، مانند یکدیگر بانگ می‌کنند.

← قومی که بشر است، طبعاً واجد حقوق بشر است.

← ...

◄ بخش گفت و شنود :

← آندرلاین را چطور بنویسم؟

← آیا زبان کوردی لهجه‌ای از فارسی است؟

← معنای واژه قناد چیست؟

← چینود پل چیست و به چه معنا است؟

← سكس به جه معنا است و ریشه آن از کجاست؟

← خورگو در لغت فارسي به معني چیست؟

← چند یعنی چه، و پسوند اند به چه معنا است؟

← معنی واژه ارتش چیست و آیا ارتش درست است یا آرتش؟

← معنای نام برنطین چیست؟

← نکوهش یعنی چه و مفهوم نکوهش کردن چیست؟

← ...

◄ بخش تاریخ و زبان (کتابخانه) :

← مطالعه کتاب (برگی از تاریخ جنوب ایران).

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان آذری.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان بلوچی.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان کوردی.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان لارستان.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان هرمزگان.

← ...

◄ بخش گفتارهای پراکنده :

← هزار راه نرفته.

← اندرزهای پیشینیان.

← سرما خوردگی، رزمایش بدن است.

← شباهت تلویزیونهای ماهواره‌ای با مگس.

← کار ما چیزی جز آب در هاون کوفتن نیست.

← هلاکوخان مغول چگونه بنی عباس را ساقط کرد؟

← دستور زبان بشر.

← چگونگی پیدایش عدد نویسی در میان آریایی ها.

← نقدی بر داستان موش و گربه عبید زاکانی.

← ...

◄ بخش حجاب :

← مفهوم حجاب و زیرساخت آن.

← نگاهی به فلسفه جبر و اختیار.

← بشر موجودی اجتماعی است.

← ادامه مبحث جبر و اختیار.

← تعریف حجاب نه از دیدگاه دین.

← دیکتاتوری با لبخند و خوشباش.

← حجاب یک موضوع اجتماعی است.

← معنا و مفهوم کلمه حجاب.

← هنجار و ناهنجار یعنی چه؟

← مردان قطبی و مردان غیر قطبی.

← ...

◄ بخش کپی رایت و کپی لفت :

← کپی رایت و کپی لفت و قوانین حق تکثیر.

← پایبندی به کپی رایت نشان خردمندی است.

← انتشار ویدیوها و تصاویر در اینترنت و حقوق مردم.

← اینترنت عاقبت به تسخیر شیطان در خواهد آمد.

← ...

◄ بخش هنر و هنرمند :

← هنر چیست و هنرمند کیست؟

← کسی را می‌توان هنرمند دانست که فرزانه نیز باشد.

← یک هنرمند واقعی مردم را سرگرم نمی‌کند.

← حکایت زهر و شکر چیست؟

← ...

◄ بخش هرمنوتیک واژگان :

← چگونگی پیدایش اعداد 1 تا 10

← ریشه و معنی واژه آب و مشتقات آن.

← ریشه و معنی واژه آتش و مشتقات آن.

← ریشه و معنی واژه ارژنگ و مشتقات آن.

← در زبان بشر، آش به معنای زندگی است.

← ریشه و معنی واژه قلندر و وضعیت قلندران.

← ریشه و معنی واژه هخامنشی و مشتقات آن.

← ریشه نامهای گلابی، گوجه فرنگی، سیب زمینی.

← ریشه و معنی واژه‌ کشور.

← ریشه و معنی واژه‌ ترس، بیم، هراس، باک و پروا.

← ...

◄ بخش فارسی نویسی در وب :

← نوشتن صفحات وب با فونت دلخواه.

← تفاوت آدرس نسبی و آدرس مطلق در وب.

← چرا فونت تاهوما برای نوشتن صفحات وب مناسب تر است؟

← معایب و اشکالات فونت تاهوما.

← دانلود فونت تاهوما.

← خط و ارتباط آن با عقلانیت.

← چهل سالگی و مشکل پیر چشمی [در ارتباط با سایز فونت].

← دانلود فونت فارسی مخصوص کورل.

← فونتهای نوع serif و sans-serif چه تفاوتی دارند؟

← Web Safe Fonts یا فونت های امن در وب کدامند؟

◄ دیدگاه های بازدید کنندگان :

← فرق بین لهجه و زبان چیست؟

← بهتر نیست هر قومی به زبان محلی خودش درس بخواند؟

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه یکم.

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه دوم.

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه سوم.

← زبان کوردی با زبان فارسی چه نسبتی دارد؟

← معانی واژه های رایگان و راهگان.

← واژگان با پسوند مان، مثل یادمان، سازمان، به چه معنی هستند؟

← شما دارید وقت خودتان و دیگران را تلف می‌کنید.

← شما مزدوری هستید که قصد ترمیم چهره مذهب را دارید.

← ...

← ...


free hit counters
up