Last Update: 09 January, 2012
برگی از تاریخ جنوب

جزیره هنگام نیز در پی جزیره بحرین از دست خواهد رفت!

ΑΝ

■ جزیره هنگام متعاقب بحرین ـ [شماره 10 ]

برگی از تاریخ جنوب ایران ← شماره صفحه حقیقی 19

دوشنبه 17 نوامبر 1924 مطابق با 26 آبان 1303 شماره 19 صفحه 12 ^ [حبل المتین]

[ جزیره هنگام در تعاقب بحرین ]

« دیده شد که بحرین با چه مقدمات و دسائس گوناگون و نیرنگهای پیاپی از خریطهٌ Α وطن ما جدا گردید... اکنون نیز دیده میشود که با همان مقدمات، جزیره هنجام [هنگام] تعاقب میشود... همان مقدماتی که برای بلعیدن بحرین چیده شد دارد برای این جزیره پیش میآید.
این جزیره که محل عبور کشتیهای تجارتی و پُستی میباشد، تا کنون هیچ نماینده^ای از ایران در آن دیده نمیشود. تنها چیزی که از علائم ایران در این جزیره است یک گمرکخانه^ای است که با (پیش) Β ساخته شده ؛ لکن از آنطرف دیده میشود از عمارات عالی و منازل رفیع که متعلق است به دولت انگلیس تا قونسلگری و اداره تلگراف و برق و اسکله و انبارهای زغال سنگ برای کشتیهای جنگی انگلیسی. ولی ایرانِ بیچاره که مالِ حقه خودش هست، دارای هیچ نشانی در این جزیره نیست.

بیائید و نقشه^ای را که در بحرین استعمال شده و از آن فایده بردند ببینید. در این جزیره نیز برای انداختن اختلاف، آنرا به دو هنجامِ عرب و هنجامِ عجم قسمت کرده^اند که ادارهٌ گمرک پیشی [کپری] ایران در هنجام عجم قرار دارد ... هرگاه مأمور گمرک ایران بخواهد در هنجام ‏عرب حرفی بزند، از ریاست گمرکات بندرعباس میخواهند تا این مأمور را منتقل نماید و بجای آن مأمور سلیم^النفس^تری بفرستد تا با آنان همراهی کند. رئیس گمرک بندرعباس نیز چون بلژیکی است، بی^دریغ خواسته آنان را انجام میدهد و ابَداً نمی^پندارد که مواجب بگیر [≈ حقوق بگیر] ایران است...

ایران مأمور پُست در آنجا ندارد، ایرانی را نمیگذارند رئیس پُست آنجا بشود و نمیگذارند ادارات دولتی ایران در آنجا توسعه یابد. مگر سال گذشته نبود که (آقا کوچک) فرزند محمدجعفر بوشهری مأمور پُست هنجام [هنگام] شد و تقریبا مدتی هم ماند ولی هرچه تقلی کرد، پُست تحویل‏ مُشارٌالیه نشد... پس اگر پُست مالِ ماست چرا تسلیم نمی‏دهند؟...

ایران هم اکنون بگمرک [هنگام] که ماهی چند تومان میدهد قناعت کرده است (همانگونه که در بحرین قناعت کردیم و لاابالیگری بخرج دادیم و عاقبت هم دیدیم که چه شد و چه به روزگارمان آوردند)...

ای اولیاء دولت، مملکت عزیز و شریف است؛ از دست دادن آن بسیار آسان و بچنگ آوردنَش بسیار زحمت دارد. برای ماهی چند تومان، هنجام را فدای لاقیدی نکنید! من کاری به مرکز ندارم، به مأمورین ساحلی میگویم چراکه آنها بایستی این کارها را انجام دهند؟ مگر نمی^بینید اکنون نفت از جزیره قشم استخراج میکنند؟ [آیا] مرکزَش جُز در هنجام [هنگام] جای دیگری خواهد بود؟ آیا هنجام چون عُبادان [آبادان] امروزی نمیشود؟ پس برای چه پیش از سیل آب بندی نمیکنید و علاج واقعه قبل از وقوع نمی‏نمائید؟...

ای مأمورینی که به جنوب میآئید و در بوشهر Γ به کرسی ریاست کل خلیج فارس می‏نشینید، از شما خواهش میکنم که حدود خلیج و جزایری که در آن هست [را] بیان [≈ تعیین] کنید. شما [که] از طهران برای حکمرانی کل بنادر و جزایر میآئید، در مدت مأموریت خود، یک مرتبه هم [در] آبهای خلیج فارس گردش کنید و نتایج تفتیش خود را به مرکز راپورت Δ دهید!... نفرمائید [که] این مقاله بسیار تُند است!... امروز ما باید با همسایگان خود، از نزاکت خارج شویم... حکمرانانی که بخلیج فارس میآیند [تنها] کاری که میکنند آنست که یک فوج از خویشاوندان خودرا از طهران همراه میآورند و ... هر بندری را به یکی از آنان می^سپارند؛ باقی را به وجدان خوانندگان میگذارم؛ نتیجه از خرابی خلیج، فقط تضییع حقوق ما است ... بحرین رقت و هنجام تعاقب میکند.»

[ نام گزارش کننده ذکر نشده است ]

Њ پانویس

Α خریطه = نقشه جغرافيائی.
Β (پیش): در زبان هرمزگانی، برگ مركب درخت خرما كه شامل يك شاخبرگ دو متر و نیمی، و برگهای منظم روی آن را در مجموع (پيش) می‌نامند. / در زبان لارستان، (پیش) را (پٍش) تلفظ می‌کنند. / (پیش) معادل فارسی ندارد.
Γ استان هرمزگان تا اواسط دوران پهلوی، استان ساحلی نام داشت و پیش از آن، تابع بوشهر و مرکز آن بوشهر بود.
Δ راپورت = گزارش / خبر.

ш اشکالات انشایی متون حبل المتین اصلاح نشده‌اند. / ما بمنظور مراعات امانت داری و همچنین انتقال احساس زمان و مکان، عمداً انشاء متون را اصلاح نکرده‌ایم؛ بجای آن، توضیحات لازم را در پانویس و حواشی افزوده‌ایم.

■ توضیحات و حواشی:

Π بندرعباس تا اواخر دوران قاجاریه جزء ایالت فارس بود. و پس از مشروطه، بنا به تغییر تقسیمات کشوری، جزء (فرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس) شد که مرکز آن بوشهر بود. تا سال 1316 شمسی که دوباره تقسیمات کشوری تغییر کرد و ایران به 10 استان و 49 شهرستان تقسیم گردید.
در تقسیمات ده استانی، (چنانکه در تصویر زیر می‌بینید) هرمزگان و بلوچستان جزء استان 8 (یعنی استان کرمان) هستند. اما در تغییرات تدریجی، هرمزگان و بلوچستان از استان کرمان جدا شدند. بلوچستان به مرکزیت زاهدان تبدیل به فرمانداری کل گردید که بعداً تبدیل به استان شد. همچنین هرمزگان نیز به استانی مستقل تبدیل گردید و (استان ساحلی) نامیده شد لکن پس از چند سال به استان (هرمزگان) تغییر نام داد. لذا نام (هرمزگان) چندان قدیمی نیست و بیش از 50 سال نیست که بر این استان است.

تقسیمات کشوری در سال 1316 شمسی

■ فهرست عناوین کتاب :

0 ـ عنوان کتاب / جواز و پیشگفتار.

1 ـ معرفی هفته نامه حبل المتین از مندرجات خودش.

2 ـ ایرانیان در آرزوی داشتن نیروی دریایی.

3 ـ «ایران زندگانی ساحلی می‌خواهد».

4 ـ نا امنی در بندرعباس و لارستان.

5 ـ جواب مقاله « ایران زندگانی ساحلی می‌خواهد».

6 ـ نظری به ادارهٌ قشونی بندر لنگه.

7 ـ لارستان و درخواست تاسیس تلگرافخانه.

8 ـ پیرو مقالهٌ «ایران زندگانی ساحلی می‌خواهد».

9 ـ تأسیس مدرسهٌ دخترانه در بوشهر.

10 ـ جزیرهٌ هنگام در تعاقب بحرین.

11 ـ اوضاع پُست خلیج فارس.

12 ـ بستک و صولت الملک.

13 ـ از میناب می‌نویسند (گزارش اول).

14 ـ خوزستان و کمپانی بریتیش پترولیوم.

15 ـ افتضاح سالارنظام (حاکم ‏بندرعباس).

16 ـ پُست و تلگراف بندر جاسک.

17 ـ اعلامیه حکومت نظامی میناب.

18 ـ پیرو مقاله «ایران زندگانی ساحلی می‌خواهد».

19 ـ نا امنی در حومه بوشهر.

20 ـ باز هم دادخواهی مردم بستک.

21 ـ از میناب می‌نویسند (گزارش دوم).

22 ـ ورود نخستین ناو جنگی ایرانی به بندرعباس و خلیج فارس.

23 ـ باز هم شکایت از جهانگیره.

24 ـ دفاع تجار بستکی مقیم بمبئی از صولت الملک بستکی.

25 ـ جواب حبل المتین به دفاعیه تجار بستکی.

26 ـ گمرک بندرعباس.

27 ـ تاسیس شهرداری در آبادان.

28 ـ پیرو مقاله «ایران زندگانی ساحلی می‌خواهد».

29 ـ پیرو خبر افتضاح سالار نظام (حاکم بندرعباس).

30 ـ پیرو خبر افتضاح سالار نظام (حاکم بندرعباس).

31 ـ پیرو خبر افتضاح سالار نظام (حاکم بندرعباس).

32 ـ قریه شمیل اجاره داده می‌شود

33 ـ اظهار نظر حبل المتین راجع به اجاره قریه شمیل.

34 ـ بندرلنگه و ماجرایی دیگر.

35 ـ اعلامیه رئیس قشون بندر جاسک.

36 ـ بندر دیلم و مسئله قاچاق.

37 ـ وضعیت تنها مدرسه بندرعباس.

38 ـ اظهار رضایت اهالی میناب از حکومت میناب.

39 ـ اثبات مظالم ضابط قریه (زیارت) برازجان.

^ ^^ متن التزام نامه ضابط قریه زیارت برازجان.

40 ـ انتقال دادگستری شوشتر به اهواز.

41 ـ نارضایتی مردم شوشتر از انتقال دادگستری به اهواز.

42 ـ تنگدستی شهرداری بوشهر بواسطه اجحاف اداره دارایی این شهر.

43 ـ پیرو تظلمات اهالی جهانگیره (بستک).

44 ـ بازهم شکایت اهالی روستای زیارت برازجان از ضرغام السلطنه.

45 ـ بخشنامه تبدیل نامهای سالهای ترکی به فارسی.

46 ـ نابسامانی در واردات بنادر خوزستان.

47 ـ استقرار دادگستری در اهواز.

48 ـ تغییر رئیس اداره پُست اهواز.

49 ـ تشکیل انجمن شهر اهواز.

50 ـ رکود در فعالیت دادگستری اهواز.

51 ـ کسب تکلیف رئیس محکمه قضایی از رئیس دادگستری اهواز.

52 ـ جواب رئیس عدليه خوزستان به رئیس محکمه بدایت اهواز.

53 ـ دادخواهی متظلمین دادگستری اهواز از مرکز.

54 ـ تعقیب دادخواهی متظلمین اهواز از مرکز.

55 ـ باز هم تعقیب دادخواهی متظلمین اهواز از مرکز.

56 ـ یک گزارش از بندر جاسک.

57 ـ باز هم دادخواهی مردم مظلوم جهانگیره (بستک).

58 ـ حمایت حبل المتین از دادخواهان جهانگیره (بستک).

59 ـ آبادان و مسئله نان.

60 ـ کمپانی نفت انگلیس و فروش زمینهای آبادان.

61 ـ افتتاح نخستین مدرسه دخترانه در بندر بوشهر.

62 ـ دفاع از مدیر هندی مدرسه ملی بندر لنگه.

63 ـ فارس می‌سوزد (نامه سید علا الدین مورخ لاری) به حبل المتین.

64 ـ پیرو تظلمات اهالی جهانگیره (بستک).

65 ـ دفاع یکنفر بوشهری از اهالی مظلوم جهانگیره (بستک).

66 ـ دو خبر از بندر لنگه.

67 ـ آبادان و پلیس شرکت نفت.

68 ـ گزارشی از شادگان.

69 ـ تحویل و تحول در اداره پُست بندر چابهار.

70 ـ خرده گیری از گزارش شماره 46 بنادر خوزستان.

71 ـ بندر بوشهر و پُست هوایی.

72 ـ راجع به گزارش شماره 32 قریه شمیل.

73 ـ تصویب تاریخ رسمی فارسی.

74 ـ از این تاریخ کلیه القاب لغو میگردد!

75 ـ روزنه امیدی برای بازگشت بحرین.

76 ـ علت انحطاط و ویرانی بندر لنگه.

77 ـ گزارشی از وقایع آبادان.

78 ـ بازهم انتقاد از وضعیت مدرسه بندرعباس.

79 ـ پیرو تظلمات اهالی زیارت برازجان.

80 ـ مدرسه دولتی میناب فقط پنج شاگرد دارد!

81 ـ بازهم راجع به وضعیت تلگرافخانه جزیره هنگام.

82 ـ قدردانی از حکومت میناب.

83 ـ باز هم درباره نظامیان میناب.

84 ـ لارستان و جهانگیره باید از شیراز مجزا شوند!

85 ـ چند خبر از میناب.

86 ـ بندرلنگه رو به هلاکت است.

87 ـ جشن نوروزی در شوشتر.

88 ـ میناب نماینده مستقل می‌خواهد!

89 ـ قدردانی از رئیس اداره پُست شوشتر.

90 ـ ورود اعضاء کمیسیون وزارت دارایی به خوزستان.

91 ـ رعایت نزاکت، بحرین را از ما دور می‌کند.

92 ـ ورود هرمز به بوشهر!

93 ـ دولت ایران مراکز پُست و تلگراف جنوب را قبضه می‌کند.

94 ـ تاسیس نخستین مدرسه در آبادان.

95 ـ تلگراف اهالی میناب به تهران.

96 ـ چابهار و جنگ سرداران بلوچ.

97 ـ قتل در جزیره هنگام.

98 ـ بخشنامه ورود قند و شکر و چای از بنادر اهواز، محمره و بوشهر.

99 ـ مسجد سلیمان و قربانیان کمپانی نفت انگلیس.

100 ـ تیرباران ابراهیم ‏خان در بندرعباس.

^ ^^ چند خبر از خوزستان:

101 ـ ورود امیر لشکر جنوب به اهواز.

102 ـ ورود نخستین رئیس آموزش و پرورش به اهواز.

103 ـ افتتاح اداره پُست مسجد سلیمان.

104 ـ مالیات نخیلات خوزستان.

105 ـ شکایت از شهرداری اهواز.

106 ـ افتتاح جاده اهواز به تهران از طریق لرستان.

107 ـ حریق در اهواز.

108 ـ مجازات عجیب!

^^^^^^^ فهرست اسامی (حرف الف).

^^^^^^^ فهرست اسامی (حرف ب).

^^^^^^^ فهرست اسامی (حروف پ / ت).

^^^^^^^ فهرست اسامی (حروف ث / ج / چ / ح).

^^^^^^^ فهرست اسامی (حروف خ / د).

^^^^^^^ فهرست اسامی (حروف ر / ز / س).

^^^^^^^ فهرست اسامی (حرف ش).

^^^^^^^ فهرست اسامی (حروف ص / ض / ط / ع).

^^^^^^^ فهرست اسامی (حروف ف / ق / ک).

^^^^^^^ فهرست اسامی (حروف گ / ل / م).

^^^^^^^ فهرست اسامی (حروف ن / و / هـ ).

Π ^ دیدگاه ها

دیدگاهی درباره موضوع این صفحه ارسال نشده است

Π ^ ارسال دیدگاه

Њ سایر مطالب :

◄ حرف اول و آخر :

← اگر قانون جنگل پسندیده نیست، پس باید آدم باشیم.

← درستکاری از لوازم خوشبختی بشر است.

← همه خروسهای جهان، مانند یکدیگر بانگ می‌کنند.

← قومی که بشر است، طبعاً واجد حقوق بشر است.

← ...

◄ بخش گفت و شنود :

← آندرلاین را چطور بنویسم؟

← آیا زبان کوردی لهجه‌ای از فارسی است؟

← معنای واژه قناد چیست؟

← چینود پل چیست و به چه معنا است؟

← سكس به جه معنا است و ریشه آن از کجاست؟

← خورگو در لغت فارسي به معني چیست؟

← چند یعنی چه، و پسوند اند به چه معنا است؟

← معنی واژه ارتش چیست و آیا ارتش درست است یا آرتش؟

← معنای نام برنطین چیست؟

← نکوهش یعنی چه و مفهوم نکوهش کردن چیست؟

← ...

◄ بخش تاریخ و زبان (کتابخانه) :

← مطالعه کتاب (برگی از تاریخ جنوب ایران).

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان آذری.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان بلوچی.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان کوردی.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان لارستان.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان هرمزگان.

← ...

◄ بخش گفتارهای پراکنده :

← هزار راه نرفته.

← اندرزهای پیشینیان.

← سرما خوردگی، رزمایش بدن است.

← شباهت تلویزیونهای ماهواره‌ای با مگس.

← کار ما چیزی جز آب در هاون کوفتن نیست.

← هلاکوخان مغول چگونه بنی عباس را ساقط کرد؟

← دستور زبان بشر.

← چگونگی پیدایش عدد نویسی در میان آریایی ها.

← نقدی بر داستان موش و گربه عبید زاکانی.

← ...

◄ بخش حجاب :

← مفهوم حجاب و زیرساخت آن.

← نگاهی به فلسفه جبر و اختیار.

← بشر موجودی اجتماعی است.

← ادامه مبحث جبر و اختیار.

← تعریف حجاب نه از دیدگاه دین.

← دیکتاتوری با لبخند و خوشباش.

← حجاب یک موضوع اجتماعی است.

← معنا و مفهوم کلمه حجاب.

← هنجار و ناهنجار یعنی چه؟

← مردان قطبی و مردان غیر قطبی.

← ...

◄ بخش کپی رایت و کپی لفت :

← کپی رایت و کپی لفت و قوانین حق تکثیر.

← پایبندی به کپی رایت نشان خردمندی است.

← انتشار ویدیوها و تصاویر در اینترنت و حقوق مردم.

← اینترنت عاقبت به تسخیر شیطان در خواهد آمد.

← ...

◄ بخش هنر و هنرمند :

← هنر چیست و هنرمند کیست؟

← کسی را می‌توان هنرمند دانست که فرزانه نیز باشد.

← یک هنرمند واقعی مردم را سرگرم نمی‌کند.

← حکایت زهر و شکر چیست؟

← ...

◄ بخش هرمنوتیک واژگان :

← چگونگی پیدایش اعداد 1 تا 10

← ریشه و معنی واژه آب و مشتقات آن.

← ریشه و معنی واژه آتش و مشتقات آن.

← ریشه و معنی واژه ارژنگ و مشتقات آن.

← در زبان بشر، آش به معنای زندگی است.

← ریشه و معنی واژه قلندر و وضعیت قلندران.

← ریشه و معنی واژه هخامنشی و مشتقات آن.

← ریشه نامهای گلابی، گوجه فرنگی، سیب زمینی.

← ریشه و معنی واژه‌ کشور.

← ریشه و معنی واژه‌ ترس، بیم، هراس، باک و پروا.

← ...

◄ بخش فارسی نویسی در وب :

← نوشتن صفحات وب با فونت دلخواه.

← تفاوت آدرس نسبی و آدرس مطلق در وب.

← چرا فونت تاهوما برای نوشتن صفحات وب مناسب تر است؟

← معایب و اشکالات فونت تاهوما.

← دانلود فونت تاهوما.

← خط و ارتباط آن با عقلانیت.

← چهل سالگی و مشکل پیر چشمی [در ارتباط با سایز فونت].

← دانلود فونت فارسی مخصوص کورل.

← فونتهای نوع serif و sans-serif چه تفاوتی دارند؟

← Web Safe Fonts یا فونت های امن در وب کدامند؟

◄ دیدگاه های بازدید کنندگان :

← فرق بین لهجه و زبان چیست؟

← بهتر نیست هر قومی به زبان محلی خودش درس بخواند؟

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه یکم.

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه دوم.

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه سوم.

← زبان کوردی با زبان فارسی چه نسبتی دارد؟

← معانی واژه های رایگان و راهگان.

← واژگان با پسوند مان، مثل یادمان، سازمان، به چه معنی هستند؟

← شما دارید وقت خودتان و دیگران را تلف می‌کنید.

← شما مزدوری هستید که قصد ترمیم چهره مذهب را دارید.

← ...

← ...