ریشه و معنی واژه مگس

Π ریشه و معنای واژه مگس :

● واژه (مگس) در اصل از ریشهٌ (مکس mak.as) و از ترکیب [(مک = مک زدن) + (آس = چرخنده / دوار / طیار)] است. بعبارت دیگر، [(مگس) در اصل (مَکَس)] بوده و بمعنای (مکنده) است.

● واژهٌ (مگس) ظاهراً ربطی به (مبحث هنر) ندارد اما چون (زمبور عسل) را از راستهٌ (مگس) ها دانستیم، بمنظور رفع ابهامات احتمالی، لازم شد این توضیح را اضافه کنیم... بیشتر بخوانید Ў

free hit counters