ریشه و معنای واژه زنبور

Π واژه زنبور غلط است :

● (زنبور) غلط است و ابدال (میم به نون) در آن صادق نیست زیرا (زمبور) از ترکیب [(زم = سرما / زمستان) + (بور = بریده شده / جدا شده)] ساخته شده و هیچ ابدالی در (میم) رخ نداده است.
همچنین (بور = کسی که زال باشد و در میان دیگران، کاملاً قابل تمیز باشد).
به زبان ساده، (زمبور) بمعنای (موجودی است که زمستانها از انظار ناپدید شود)؛ پس کسی مجبور نیست (زمبور) را (زنبور) بنویسد... بیشتر بخوانید Ў

free hit counters