آرتیست یا هنرمند؟ کدام درست است؟

Π بالاخره چه باید گفت؟ آرتیست یا هنرمند؟

[آرتیست] یک واژهٌ آریائی است که در میان زبانهای ایرانی و هند و اروپائی مشترک است. این کلمه در زبانهای اروپائی (در معنای اصلی خود) رواج بیشتری دارد؛ اما در زبان فارسی صراحت خود را از دست داده و فقط در برخی ترکیبات مثل (آرتنگ Χ ارژنگ) بجای مانده است. با این وجود (آرت) یک واژهٌ ایرانیک است و ما حق داریم آن را مجدداً در معنای بدوی آن بکار ببریم.

در هر حال، فارغ از مثبت بودن یا منفی بودن افراد، هیچگونه (خواننده، بازیگر یا نقاش) را نمی‌توان (هنرمند) نامید زیرا (هنرمند) بمعنای (فرزانه) است؛ پس تنها خوانندگان و بازیگرانی را می‌توان (هنرمند) نامید که (حکیم و فرزانه) نیز باشند... بیشتر بخوانید Ў

free hit counters