معنی واژه هنر

Π ریشه و معنای واژه هنر :

● (هنر) از ترکیب [هان + هر] ساخته شده است و بمعنای [فرزانگی] است.
● (هان) یک واژه بنیادین در زبان بشر است که بمعنی (آگاهی داشتن / اطلاع داشتن / آگاه بودن در یک امری / هشیار بودن / هشدار دادن / هشیار کردن / ...) است.

● (هان) بمعنی (آگاهی داشتن / آگاه بودن / هشیار بودن) در زبانهای ایرانیک بجای کلمه (آری / بلی) بطور گسترده‌ای بکار می‌رود؛ البته در بسیاری موارد به (ها) خلاصه می‌شود اما در مجموع بمعنای اعلانٍ آگاه بودن است.

(هان) در ادبیات فارسی نیز کاربرد بسیاری داشته و دارد... بیشتر بخوانید Ў

free hit counters