انگبین، نام اصلی زنبور عسل است

Π مگر می‌شود که در فارسی، نامی برای زنبور عسل نباشد!؟

در ایرانیک، مانند همهٌ زبانهای دیگر، نامها و صفاتِ نیکوئی به (زمبور عسل) نسبت داده شده است که امروزه همگی بهم ریخته‌اند. یکی از این نامها، همان (عسل) است که در اصل (آسِل āsel) بوده و پس از معرب شدن، تبدیل به (عسل) شده است. (آسِل) در زبان آریائی از ترکیب [(آ = مدیوم اسم ساز) + (سِل = سلول = اتاق)] ساخته شده که جمعاً بمعنای (سازندهٌ سلول) است.

(آسل) مطمئناً نمی‌توانسته نام اختصاصی (زمبور عسل) بوده باشد زیرا این یک اسم عام است و بسیاری از حشرات، لانه‌های سلولی می‌سازند. پس این حشرهٌ ممتاز، یک اسم اختصاصی داشته که یقیناً (انگبین) بوده است. (انگبین) یک صفت است که از ترکیب [(انگ = دارای حالت) + (بین = بینش) ← (عاقل / دانا / دارای بینش)] و جمعاً بمعنای (دارای بینش) است... بیشتر بخوانید Ў

free hit counters