Last Update: 09 January, 2012
هنر و هنرمند

هنر چیست و هنرمند کیست؟

ΝΑ

■ هنر در لغت به چه معنا است؟

● (هنر) از ترکیب [هان + هر] ساخته شده است و بمعنای [فرزانگی] است.
● (هان) یک واژه بنیادین در زبان بشر است که بمعنی (آگاهی داشتن / اطلاع داشتن / آگاه بودن در یک امری / هشیار بودن / هشدار دادن / هشیار کردن / ...) است.
اکنون برای اینکه مطمئن شویم که واقعاً این واژه متعلق به زبان بشر هست یا نیست، طبق دستور زبان بشر، آن را وارونه می‌کنیم تا ببنیم که آیا معنای آن هم وارونه خواهد شد یا نه؟

(هان = ها = آگاه) ˙ (ناه = نه = ناآگاه).

هنر

■ دوستی خاله خرسه!

(هان) بمعنی (آگاهی داشتن / آگاه بودن / هشیار بودن) در زبان فارسی عامیانه بجای کلمه (آری / بلی) بطور گسترده‌ای بکار می‌رود؛ البته در بسیاری موارد به (ها) خلاصه می‌شود اما در جمع، بمعنای اعلانٍ آگاه بودن است. اما متأسفانه در میان متجددان، (ها) نشان بی ادبی و پوپولسیم و بیسوادی است و اگر بگویی (ها)، می‌گویند: «ها چیه دیگه!؟ بگو بله». و جالب است که همان ها دم از این می‌زنند که: «پارسی را پاس بداریم»!

(هان) در ادبیات فارسی نیز کاربرد بسیاری داشته و دارد، مثال از خاقانی:

هان ای دل عبرت بین، از دیده عبر کن هان ^^^ ایوان مدائن را، آئینه عبــــــــــــــرت دان

Π (از دیده عَبَر کن) یعنی ( از آنچه می‌بینی عبرت بگیر).

تاق کسری

■ واژه (هنر) در زبانهای هند و اروپائی:

در زبانهای هند و اروپائی نیز مشتقاتی از کلمات (hon و hun) با تلفظ hān در معانی (دانا / فاضل / عاقل) بکار برده می‌شوند. بطور مثال، در زبان انگلیسی به زنبور عسل گفته می‌شود: Honey.bee که در اصل بمعنای (زنبور هنرمند) است.

Π (زنبور) غلط است و ابدال (میم به نون) در آن صادق نیست:

کلمهٌ (زنبور) غلط است و ابدال (میم به نون) در آن صادق نیست زیرا (زمبور) از ترکیب (زم = سرما / زمستان) + (بور = بریده شده / جدا شده) ساخته شده و هیچ ابدالی در (میم) رخ نداده است. / زبان فارسی را از آنچه هست خراب تر نکنید!

همچنین (بور = کسی که زال باشد و در میان دیگران، کاملاً قابل تمیز باشد).
به زبان ساده، (زمبور) بمعنای (موجودی است که زمستانها از انظار ناپدید شود)؛ پس کسی مجبور نیست (زمبور) را (زنبور) بخواند و بنویسد! / کسانی که بلد نیستند بروند کنار!
● فرهنگستان اگر دلیل محکمتری دارد، ارائه کند.

زنبور عسل

■ قرار دادن انگبین در راسته زنبورها اشتباه است

در علوم تجربی، شاخه زیست شناسی، (زمبور عسل) را بسبب شباهت ظاهری و همچنین بسببِ نیش زدن، (اشتباهاً) در راسته (زنبورها) قرار داده‌اند؛ اما این دسته بندی نادرست است زیرا (زمبور عسل) اگرچه بظاهر کاملاً به زمبورهای واقعی شباهت دارد، اما دو خصیصه اصلیٍ آنها را ندارد: یکی اینکه زمبورهای واقعی، (حتی در مناطق گرمسیری) زمستانها را می‌خوابند و از انظار ناپدید می‌شوند [و درست به همین دلیل (زمبور) نامیده می‌شوند]؛ اما زمبور عسل، در تمامی طول سال فعال است مگر آنکه هوا آنقدر سرد شود که مگسها هم نتوانند فعالیت کنند؛ دوم اینکه زمبورها، (عموماً) خرطوم ندارند و غذا را مک نمی‌زنند بلکه آن را (مثل ملخ) قیچی می‌کنند، (مانند زمبور سرخ ایرانی)(در لاتین Black bee)؛ اما زمبورهای سیاه بزرگ (Bumble bee) که [در ایرانیک (موک muk) نام دارند] از گروه مکندگان (یعنی مگسها) هستند.

زمبور عسل، آب و شیره گلها را با خرطومش مک می‌زند، و به همین دلیل در بسیاری از جوامعٍ بدوی، (زمبور عسل) را (مگس عسل) می‌نامند زیرا این حشره، (و آن دسته از حشرات که خرطوم دارند و غذا را مک می‌زنند)، در حقیقت در راستهٌ (مگس‌ها) قرار دارند.
● زیست شناسان اگر دلیل معقول تری دارند، ارائه کنند.

مگس

■ چاردرزمین، دودرهوا، ای‌خربزه !

خرطوم فیل

Π طبعاً ما می‌خواهیم بنویسیم (خرطوم) و ابداً مایل نیستیم بنویسیم (خورتوم)، لکن خرطوم همان (خورتوم) است و به هیچ روی عربیک نیست بلکه ایرانیک خالصٍ خالصٍ خالص است!! ... / (خورتوم) از ترکیب [خور + توم] است و به معنای لوله‌ یا ابزاری است که برخی از جانوران آن را دارند و بوسیله آن می‌توانند بجای آنکه دهان را به خوراک برسانند، خوراک را به دهان برسانند.
● گوش ها صد البته با (خور) و خوراک آشناست، پس آیا لازم است (توم) را توضیح دهیم یا همین قدر بس است!؟

■ معنی واژه (مگس):

واژه (مگس) در اصل از ریشهٌ (مکس mak.as) و از ترکیب [(مک = مک زدن) + (آس = چرخنده / دوار / طیار)] است.
به عبارت دیگر، [(مگس) در اصل (مَکَس)] بوده و بمعنای (مکنده) است.

Π واژهٌ (مگس) ظاهراً ربطی به (مبحث هنر) ندارد اما چون (زمبور عسل) را از راستهٌ (مگس) ها دانستیم، بمنظور رفع ابهامات احتمالی، لازم شد این توضیح را اضافه کنیم.

Π چنانکه بارها عرض کرده‌ایم، در جهان همه چیز بهم ربط دارند لذا ما ناچار از ذکر حواشی هستیم؛ بویژه اینکه آنچه می‌گوئیم، غالباً تازگی دارند.

مگس

■ نام اصلی زنبور عسل در ایرانیک (انگبین) است

در ایرانیک، مانند اغلب زبانهای دیگر، نامها و صفاتِ نیکوئی به (زمبور عسل) نسبت داده شده که امروزه همگی در هم ریخته‌اند. یکی از نامهای (زمبور عسل)، همان (عسل) است که در اصل (آسِل āsel) بوده و پس از معرب شدن، تبدیل به (عسل) شده است. (آسِل) در زبان آریائی از ترکیب [ آ (مدیوم اسم ساز) + (سِل = سلول = خانه = اتاق)] ساخته شده که جمعاً بمعنای (سازندهٌ سلول) است. [سلول نیز یک واژه مشترک آریایی است.]

(آسل) مطمئناً نمی‌توانسته نام اختصاصی (زمبور عسل) بوده باشد زیرا این یک اسم عام است و بسیاری از حشرات، لانه‌های سلولی می‌سازند. پس این حشرهٌ ممتاز، یک اسم اختصاصی داشته که یقیناً (انگبین) بوده است. (انگبین) یک صفت است که از ترکیب [(انگ = دارای حالت) + (بین = بینش) ← (عاقل / دانا / دارای بینش)] و جمعاً بمعنای (دارای بینش) است.

Υ در ایرانیک، نام زنبور عسل، (انگبین)؛ و نام عسل، (شهد) است.

انگبین، مظهر پاکیزگی، عقلانیت، هنر، فن، صنعت، نظم، کار و کوشش است؛ و اگر فرصتی پیش آید، در یک مقالهٌ جداگانه، به تعریف انگبین خواهیم پرداخت.

Π اینکه چگونه اسم عامٍ (آسل) به زنبور عسل اختصاص یافته، می‌تواند بسبب امتیاز این حشره و التقاط لفظی ما (ایرانیان) باشد.

¿ در فرهنگهای لغت، واژهٌ (انگبین) به (شهد و ماده عسل) ترجمه شده که غلط است!

شفیره زنبور عسل

■ آیا (آسَل āsal) بمعنای (آسیابان) با (عسل) خویشاوند است؟

در بسیاری از زبانهای ایرانیک، (آسیابان) را (آسَل āsal) می‌خوانند. هرچند که این واژه نیز با واژهٌ (هنر) ارتباطی ندارد، اما بمنظور پیشگیری از ابهام‌های احتمالی، این توضیح ضرورت دارد که (آسَل āsal) هیچگونه خویشاوندی با واژهٌ (عسل) یا (آسِل āsel) ندارد.

● (آسَل āsal) در ابتدا (آس هارت) یعنی (آس آرد) بوده و در واقع سنگی بوده که بوسیلهٌ آن، گندم یا جو را آرد می‌کردند. این واژه بتدریج به (آسَر āsar) مختصر شد و سپس با ابدال (ر) با (ل)، تبدیل به (آسَل āsal) گردید.

● (آسیاب) نیز در اصل (آسیاو) بوده است و از ترکیب [(آس = چرخنده) + (یاو = آب)] ساخته شده و به کارخانه‌ای اطلاق می‌شده که بوسیله (آب) سنگ آن می‌چرخیده و گندم را آرد می‌کرده است؛ لذا نمی‌توان (آسیاب بادی / آسیاب موتوری / آسیاب دستی) را (آسیاب) نامید؛ بلکه بهتر است گفته شود: (باد آس)، (موتور آس)، (دست آس) و غیره.

آسیاب
■ ادامهٌ بحث (هنر و هنرمند):

داشتیم (هنر) را تعریف می‌کردیم اما ناچار وارد مباحث دیگر شدیم. و اگرچه سعی کردیم خیلی سریع از این حواشی بگذریم، اما ناگزیر از توضیحات جانبی شدیم، اینک ادامه مطلب Ў

Π ^ دیدگاه ها

دیدگاهی درباره موضوع این صفحه ارسال نشده است

Π ^ ارسال دیدگاه

Њ سایر مطالب :

◄ حرف اول و آخر :

← اگر قانون جنگل پسندیده نیست، پس باید آدم باشیم.

← درستکاری از لوازم خوشبختی بشر است.

← همه خروسهای جهان، مانند یکدیگر بانگ می‌کنند.

← قومی که بشر است، طبعاً واجد حقوق بشر است.

← ...

◄ بخش گفت و شنود :

← آندرلاین را چطور بنویسم؟

← آیا زبان کوردی لهجه‌ای از فارسی است؟

← معنای واژه قناد چیست؟

← چینود پل چیست و به چه معنا است؟

← سكس به جه معنا است و ریشه آن از کجاست؟

← خورگو در لغت فارسي به معني چیست؟

← چند یعنی چه، و پسوند اند به چه معنا است؟

← معنی واژه ارتش چیست و آیا ارتش درست است یا آرتش؟

← معنای نام برنطین چیست؟

← نکوهش یعنی چه و مفهوم نکوهش کردن چیست؟

← ...

◄ بخش تاریخ و زبان (کتابخانه) :

← مطالعه کتاب (برگی از تاریخ جنوب ایران).

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان آذری.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان بلوچی.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان کوردی.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان لارستان.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان هرمزگان.

← ...

◄ بخش گفتارهای پراکنده :

← هزار راه نرفته.

← اندرزهای پیشینیان.

← سرما خوردگی، رزمایش بدن است.

← شباهت تلویزیونهای ماهواره‌ای با مگس.

← کار ما چیزی جز آب در هاون کوفتن نیست.

← هلاکوخان مغول چگونه بنی عباس را ساقط کرد؟

← دستور زبان بشر.

← چگونگی پیدایش عدد نویسی در میان آریایی ها.

← نقدی بر داستان موش و گربه عبید زاکانی.

← ...

◄ بخش حجاب :

← مفهوم حجاب و زیرساخت آن.

← نگاهی به فلسفه جبر و اختیار.

← بشر موجودی اجتماعی است.

← ادامه مبحث جبر و اختیار.

← تعریف حجاب نه از دیدگاه دین.

← دیکتاتوری با لبخند و خوشباش.

← حجاب یک موضوع اجتماعی است.

← معنا و مفهوم کلمه حجاب.

← هنجار و ناهنجار یعنی چه؟

← مردان قطبی و مردان غیر قطبی.

← ...

◄ بخش کپی رایت و کپی لفت :

← کپی رایت و کپی لفت و قوانین حق تکثیر.

← پایبندی به کپی رایت نشان خردمندی است.

← انتشار ویدیوها و تصاویر در اینترنت و حقوق مردم.

← اینترنت عاقبت به تسخیر شیطان در خواهد آمد.

← ...

◄ بخش هنر و هنرمند :

← هنر چیست و هنرمند کیست؟

← کسی را می‌توان هنرمند دانست که فرزانه نیز باشد.

← یک هنرمند واقعی مردم را سرگرم نمی‌کند.

← حکایت زهر و شکر چیست؟

← ...

◄ بخش هرمنوتیک واژگان :

← چگونگی پیدایش اعداد 1 تا 10

← ریشه و معنی واژه آب و مشتقات آن.

← ریشه و معنی واژه آتش و مشتقات آن.

← ریشه و معنی واژه ارژنگ و مشتقات آن.

← در زبان بشر، آش به معنای زندگی است.

← ریشه و معنی واژه قلندر و وضعیت قلندران.

← ریشه و معنی واژه هخامنشی و مشتقات آن.

← ریشه نامهای گلابی، گوجه فرنگی، سیب زمینی.

← ریشه و معنی واژه‌ کشور.

← ریشه و معنی واژه‌ ترس، بیم، هراس، باک و پروا.

← ...

◄ بخش فارسی نویسی در وب :

← نوشتن صفحات وب با فونت دلخواه.

← تفاوت آدرس نسبی و آدرس مطلق در وب.

← چرا فونت تاهوما برای نوشتن صفحات وب مناسب تر است؟

← معایب و اشکالات فونت تاهوما.

← دانلود فونت تاهوما.

← خط و ارتباط آن با عقلانیت.

← چهل سالگی و مشکل پیر چشمی [در ارتباط با سایز فونت].

← دانلود فونت فارسی مخصوص کورل.

← فونتهای نوع serif و sans-serif چه تفاوتی دارند؟

← Web Safe Fonts یا فونت های امن در وب کدامند؟

◄ دیدگاه های بازدید کنندگان :

← فرق بین لهجه و زبان چیست؟

← بهتر نیست هر قومی به زبان محلی خودش درس بخواند؟

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه یکم.

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه دوم.

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه سوم.

← زبان کوردی با زبان فارسی چه نسبتی دارد؟

← معانی واژه های رایگان و راهگان.

← واژگان با پسوند مان، مثل یادمان، سازمان، به چه معنی هستند؟

← شما دارید وقت خودتان و دیگران را تلف می‌کنید.

← شما مزدوری هستید که قصد ترمیم چهره مذهب را دارید.

← ...

← ...