پرهیز از نمایش رفتارهای جنسی در انظار عمومی

Π توضیح درباره نمایش رفتارهای جنسی:

نمايش چند چيز در انظار عمومي، از اصول ممنوعه در عرف بشريت است؛ بخصوص دفع مدفوع و نمایش رفتارهای تولید مثلی.
خیلی چیزها هست که انجام آنها در حضور دیگران پسندیده نیست؛ مثلاً غذا خوردن، تُف کردن، دفع باد شکم، و حتی ناخن گرفتن و مسواک زدن. اما نمایش برخی رفتارها، ضمن آنکه بشدت ناپسند هستند، خطرناک هم هستند زیرا موجب تحریک و بیدار شدنٍ خواست ها و غرایز طبیعی آدمها (بطور نابجا) می‌شوند و عوارضی در پی دارند که غالباً (از نظر فردی و اجتماعی) بهنجار نیستند.
مثلاً اینکه در حضور یک فرد گرسنه غذا بخورند، طبعاً کار درستی نیست. و همهٌ انسانها از ارتکاب آن پرهیز دارند و تصدیق دارند که چنین کاری ضمن آنکه مذموم و ناپسند است، عوارض سوئی در پی خواهد داشت. و نمایش رفتارهای تولید مثلی نیز تقریباً همین حکایت را دارد.

نمایش رفتارهای تولید مثلی آنقدر ناپسند است که در ایرانیک آن را [ زشت ] نامیده‌اند. و کلمه (زشت) بتدریج مترادف شده است با هر امر نادرست و ناشایست، در حالی که این واژه از ترکیب [(زه = زایش) + (اِش = زندگی) + (تی = آینده)] ساخته شده و بمعنای [تولید مثل و انجام هرگونه عملی است که منجر به تولید مثل و ادامه حیات و بقاء نسل گردد][که طبعاً مثبت است]. لکن نمایش رفتارهای تولید مثلی آنقدر ناپسند است که مفهوم اصلی این واژه فرموش شده و از آن بمنظور توضیح هرگونه ناشایستگی و نادرستی و ناموزونی و ناپسندی استفاده می‌شود.

free hit counters