تعیین تکلیف حجاب و حدود آن بطور بین‌المللی

Π تعیین تکلیف حجاب و حدود آن بطور بین‌المللی:

● ما به هیچوجه از دیدگاه مذهب، به موضوع حجاب نمی‌پردازیم زیرا (حجاب) یک اصل اجتماعی است و نمی‌توان آن را منحصر و محدود به فرقه‌ای خاص دانست؛ بخصوص که امروزه تلویزیون و اینترنت، فرهنگ جهان را بنا به میل خودشان، بطور یکسان تغییر می‌دهند، لذا قهراً استقلال عقیده و اختیار از مردم جهان سلب شده است؛ یعنی این فرایندِ بظاهر دموکراتیک، (از نظر ما) چیزی جز دیکتاتوری نیست! // [تعریف ما از (دموکراسی و دیکتاتوری) با تعریف موجود متفاوت است].

● حجاب، ابداً یک موضوع شخصی نیست و هر کس چنین پنداری دارد، طبعاً نادان است.
آنانکه پوشش را دوست نمي‌دارند، ابتدا بايد دزدان ناموس را از ميان بردارند، سپس خواستهای خود را به میان بگذارند!

● مردمان غرب نیز تا نیم قرن پیش حجاب داشتند، پس چه شد که آن را برداشتند؟

▼ این بحث را در بخش (حجاب) پیگیری کنید Ў

free hit counters