بهداشت برنامه‌های تلویزیونی در سطح بین‌المللی

Π لزوم بهداشت تلویزیون و مجریان آن:

● وقت آن رسیده است که این سازمان ملل متحد، به سازمان دُول متحد تغییر نام دهد.
● وقت آن رسیده است که یک سازمان ملل واقعی برای حفاظت از حقوق ملتها تشکیل شود.
● وقت آن رسیده است که بمنظور کنترل تلویزیونها، کنوانسیونی در سازمان ملل تشکیل شود.
● وقت آن رسیده است که لباس مجریان تلویزیونها (مانند لباس خدمه پروازها) متحد الشکل باشد.
● تلویزیون که می‌شد ابزاری مفید باشد، اکنون به وسیله‌ای برای انحطاط بشریت تبديل شده است.
● امروزه ديگر به وضوح و آشکارا، تلويزيون ابزاري در خدمت مطربان، استحمارگران، استعمارگران، سلطنت‌طلبان، سودجویان و سياستمداران است.
● ملتها اگر دانا باشند، هرچه زودتر جلو اين غول افسار گسیخته را می‌گیرند و آن را به قیودی مُقیّد می‌کنند ـ وگرنه، صدمات بزرگی خواهند دید!...
● اگر دیکتاتورها با تفنگ آنچه را که می‌خواهند به مردم دیکته می‌کنند، تلویزیونها با نیرنگ آنچه را که می‌خواهند به مردم دیکته می‌کنند!...
اما ـ نه ـ این دو قابل قیاس نیستند، زیرا تلویزیونها از دیکتاتورها صدها بار خطرناک‌ترند!

free hit counters