رشد رفتارهای انسانی در کودکان و نوجوانان

Π دنيا همیشه مال بچه‌ها بوده و خواهد بود:

● دنيا همیشه مال بچه‌ها بوده و خواهد بود؛ و هميشه ايشانند که وارث ارث پيشينيانند.
یکروز، ما نیز بچه بودیم و دنیا مال ما بود و حالا باید آماده شویم تا آن را به بچه‌هایمان تحویل دهیم؛ و بچه‌هایمان هم موظفند پس از چندی به بچه‌هایشان تحویل دهند و همینطور الی الابد.

● ما خیلی ساده و واضح می‌گوییم: دنیا مال هیچکس نیست، بلکه امانتی‌ست که پیوسته دست بدست می‌شود؛ پس ما امانتداریم؛ پس باید که امین باشیم!

● ما موظفیم که کودکان را براي شروع يک زندگي واقعي [یعنی کاربُردی] و انساني تربيت کنیم ... ما موظفیم که بچه‌ها را چون ستونی راست و محکم و استوار بسازیم ... ستونی که بتواند بار زندگی را تحمل کند نه آنکه کج و معوج باشد و قادر به تحمل مشقات زندگانی نباشد!

● اي پدران و مادران؛ از سرانجام کار خویش بترسید و آگاه باشید که رفتار شما، بدون چون و چرا در آينده فرزندانتان مؤثر است؛ پس بدانيد که اين شماييد که سرنوشت فرزندانتان را رقم مي‌زنيد؛ پس مراقب رفتارتان باشيد! / و بدانيد که همهٌ بزهکاران، ستمکاران، و خونخوارانِ جهان، همه در کودکي ستمديده، يا نامشروع بوده‌اند، پس کاری نکنید که محصول زندگانی تان مُخل جامعه گردد!...

free hit counters